Vanredna skupština “Udruženja građana KULA”, na sednici održanoj 20.novembra 2006. godine u Beogradu, ulica   Jelisavete Načić 4/14 usvojila je dokument izmenjenog i dopunjenog statuta.

 

 STATUTA  UDRUŽENJA GRAĐANA »KULA«

 

Član 1.

 

Udruženje građana »KULA« (u daljem tekstu: Udruženje) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji su ciljevi rad na unapređenju komunikacije, jačanju poverenja, održivom povezivanju ljudi iz različitih sredina, kao i širenje pacifizma, demokratije, principa ljudskih prava, ekološke svesti. Ciljevi Udruženja su još i edukacija različitih vrsta, sa posebnim akcentom na  preventivne programe usmerene na  mlade  ljude i  podizanje nivoa društvene i socijalne svesti, razvijanje radnih i kreativnih sposobnosti u cilju što bolje socijalizacije pojedinaca, zajednica i grupa, kao i pronalaženje aktivnih načina za održivim povezivanjem ljudi iz različitih sredina u zemlji i inostranstvu, ekološki, sportski i humanitarni rad.

 

Član 2.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

  1. Radi na prepoznavanju odnosa, katalizatora, interesa, potreba i nužnosti različitih društvenih subjekata, grupacija i zajednica
  2. Radi na uspostavljanju poboljšanja kvaliteta komunikacije, jačanju poverenja i promovisanju saradnje
  3. Osmišljava i realizuje sve vrste aktivnosti radi ispunjavanja prepoznatih potreba i delatnosti iz stava 1 i 2 ovog člana
  4. Organizuje sama ili u zajednici sa drugim organizacijama kreativne radionice, savetovanja, kulturno-umetničke projekte, performanse, seminare i druge oblike stvaralaštva u ovoj oblasti
  5. Radi na širenju i međusobnom upoznavanju različitih verskih, nacionalnih, kulturnih i svih ostalih zajednica
  6. Aktivno pomaže razmenu duhovnih i kulturnih dobara različitih verskih, nacionalnih, kulturnih i svih ostalih zajednica u zemlji i inostranstvu organizujući susrete, posete, kreativne radionice, tribine, performanse, zajedničke projekte i sve druge odgovarajuće vidove društvenih aktivnosti
  7. Objavljuje knjige, časopise i druge publikacije o gore navedenim oblastima
  8. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu o gore navedenim oblastima
  9. Sarađuje sa drugim sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, univerzitetima, institutima, stručnim udruženjima i fondacijama

 

Član 3.

 

Naziv Udruženja je: Udruženje građana »KULA«.

 

Udruženje ima sedište u Beogradu.

 

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Srbije i u inostranstvu.

 

 

 

Član 4.

 

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova i nakon šestomesečnog angažovanja.

 

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor  jednoglasno.

 

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

 

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.

 

Članstvo u Udruženju prestaje dužom neaktivnošču člana.

 

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.

 

Član 5.

 

Član ima pravo da:

 

·         1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

·         2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

·         3) bira i bude biran u organe Udruženja;

·         4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

 

Član je dužan da:

 

·         1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

·         2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem u aktivnostima Udruženja;

·         3) prijavi projekat na kome radi Upravnom odboru

·         4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Član 6.

 

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor i savetodavno telo.

 

Član 7.

Skupština je najviši organ upravljanja.Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

 

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje dve  trećine članstva.

 

Skupština:

 

·         1) usvaja plan i program rada na predlog Upravnog odbora;

·         2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

·         3) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

·         4) bira i razrešava članove Upravnog odbora.

                                                                   

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna trećina  članstva.

 

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 8.

 

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom i odlukama Skupštine.

 

Upravni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

 

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i dva podpredsednika.

 

Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

 

Potpredsednici su ovlašćeni da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupaju Udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana i ostala dokumenta u ime Udruženja.

 

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

 

Član 9.

 

Upravni odbor:

 

·         1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

·         2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

·         3) poverava posebne poslove i projekte pojedinim članovima;

·         4) donosi finansijske odluke;

·         5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje.

 

Upravni odbor punovažno odlučuje ako su prisutna dva člana, a odluke donosi jednoglasno.

Član 10.

 

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

                             

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

 

Nadzorni odbor punovažno odlučuje ako su prisutna dva člana, a odluke donosi jednoglasno.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

 

 

 

Član 11.

Savetodavno telo je organ Uduženja koje se sastaje na poziv upravnog i nadzornog odbora radi konsultacija i rešavanja kriznih situacija tokom rada Udruženja. Članovi savetodavnog tela su lica pozvana od strane upravnog odbora koja svojim radom deluju na razvijanje i osnaživanje kapaciteta  Udruženja u skladu sa određenim ciljevima  iz člana 1. i 2.

Član 12.

Rad Udruženja je javan i o njemu se vodi uredna dokumentacija.

 

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

                                       Član 13.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i saraduje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima sličnog programskog opredeljenja, o čemu odluku donosi Upravni odbor. Upravni odbor o ovom pitanju punovažno odlučuje ako su svi članovi prisutni, a odluke donosi jednoglasno..

 

Pristupanje međunarodnim Organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom.

 

Član 14.

Udruženje pribavlja sredstva od donacija, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

 

Član 15.

Udruženje prestaje sa radom kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. Odluku o prestanku rada donosi Skupština koja o ovom pitanju punovažno odlučuje ako je prisutno dve trećine članova , a odluku donosi jednoglasno.

 

Odluka o prestanku rada Udruženja sadrži odredbe o pravima i obavezama članova Udruženja u pogledu sredstava kojima Udruženje raspolaže, kao i ime naslednika  imovine Udruženja. U slučaju da se ta odluka ne može doneti, naslednik imovine Udruženja je Grad Beograd koji će konkursom dodeliti imovinu Udruženja novom udruženju sličnih ciljeva i misije.

Član 16.

 

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem piše:  “KULA” Udruženja građana, na srpskom jeziku.

Član 17.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane vanredne  skupštine Udruženja, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

 

 

  U Beogradu, 20.11.2006. godine                       Predsedavajući vanredne  skupštine

                                                                                           Yasmina Zaabi